Constantiakruin Gemeente

2021 Bybel-memoriseerprogram

Bêre hierdie in jou hart

Inleiding:  Nadat ons in 2020 die Bybel saam as gemeente deurgelees het, maak dit sin dat ons een stap verder gaan, naamlik Bybelteksmemorisering.  Daar is baie plekke in die Bybel waar die volk van die Here opgeroep word om sy groot werke te onthou, en as ‘n mens dink aan gedeeltes soos Ps 119, sien ons hoe kragtig God se Woord in sy kinders se lewens kan werk. Dallas Willard het gesê indien hy een geloofs-gewoonte kan uitlig bo die ander, is dit die memoriseer van God se Woord. Vir dissipelskap is dit ‘n sleutel tree in die regte rigting. Hierdie is ‘n 42 weke per jaar Program wat oor twee jaar sal strek om uiteindelik  84 Bybelgedeeltes te memoriseer – spesifiek Bybelgedeeltes wat spreek tot ons Geloofsreis.  Hier sluit ons ook aan by die Bybelgenootskap se E100-Uitdaging, waar hulle lesers uitdaag om die 100 sleutel Bybelgedeeltes wat die verhaal van God beskryf, deur te lees. Daar is 7 Polsslae, en elke teks word gekoppel aan ‘n polsslag om die fondasies en geloofs-inhoud van die geloofsreis te onderstreep. Hierdie 42 tekse sal weekliks vir die 10 maande van Februarie tot November, uitgepak word (Maar nie noodwendig in die volgorde soos hieronder uiteengesit nie)

Ons moedig gemeentelede aan om as individue hierdie Bybelgedeeltes diep in hul harte en gedagtes te bêre, omdat dit jou geloof sal versterk, jou sal bemoedig en troos in moeilike tye, jou sal adviseur op die weg wat jy moet gaan.  Maar ons moedig ook selgroepe aan om hierdie teksgedeeltes saam te memoriseer, en saam daaroor te gesels en kuier, en te sien wat die ryke verskeidenheid van betekenisse en insig is wat die Gees vir julle as groep daaruit leer. Mag ons reis saam in God se Woord ons lewens as dissipels van Hom help vorm, en die diepte in ons geloofslewens op hierdie manier toeneem!!

Polsslag

Tema

Die belang van Bybel-teks memoriseering en meditering.

Teks

Psalm 119:105

U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad.

Polsslag
Tema

Word stil voor die Here

Teks

2 Korintiërs 4:7

Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek; die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie.

2 Korintiërs 4:18

Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig.

Polsslag

Tema

Liefde motiveer al God se doen en late.

Teks

Johannes 3:16

God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.

Polsslag

Tema

Alle mense is uniek!

Teks

Jakobus 1:5

As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt.

Polsslag

 

Tema

Net ‘n gemeente waar daar sigbare en tasbare liefde is, kan Jesus effektief aan die wereld demonstreer.

Teks

Johannes 13:34-35

Ek gee julle ’n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê. 35As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is.”

Polsslag

 

Tema

Ons ontvang die opdrag om met goeie nuus in die wêreld in te gaan.

Teks

Matteus 28:19-20

Jesus kom toe nader en sê vir hulle: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. 19Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en 20leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”

Polsslag

 

Tema

Jou Geloofsreis is die ruimte waar ek God kan hoor en volg.

Teks

Johannes 1:38-39

38Toe Jesus omkyk en sien dat hulle Hom volg, vra Hy vir hulle: “Wat soek julle?” en hulle het Hom geantwoord: “Rabbi” – dit beteken leermeester – “waar gaan U tuis?”
39Hy sê toe vir hulle: “Kom saam, dan sal julle sien.”
Hulle het toe gegaan en gesien waar Hy tuis gaan. Dit was omtrent vieruur die middag, en hulle het die res van die dag by Hom gebly.

Polsslag

 

Tema

Jesus se sterwe bring lewe, en die impak van sy kruisdood vir ons.

Teks

Lukas 22:40

Toe Hy op die plek aankom, sê Hy vir hulle: “Bid dat julle nie in die versoeking kom nie.”.

Polsslag

 

Tema

Op die geloofsreis het ons geleer dat Godskennis en selfkennis hand-aan-hand loop. Jy kan nie God werklik leer ken, as jy nie ook moeite doen om jouself beter te leer ken nie.

Teks

Efesiërs 2:10

God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het..

Polsslag

 

Tema

Tot hoe ‘n mate is jy bereid om God te vertrou?

Teks

Genesis 22:8

Abraham het geantwoord: “My seun, God sal sy eie offerlam voorsien.” Daarna het hulle twee saam verder gestap.

Polsslag

 

Tema

Ons het ‘n maand gelede Paasfees gevier: die hoogtepunt van die Christelike kalender: Niemand het groter liefde as dit nie: om sy lewe vir sy vriende af te lê. Jesus het dit gedoen, ter wille van ons.

Teks

Johannes 12:24

Dít verseker Ek julle: As ‘n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een; maar as hy sterwe, bring hy ‘n groot oes in.

Polsslag

 

Tema

Hier word op ‘n besondere manier oor die laaste oordeel gepraat. Jesus verduidelik dat liefde en barmhartigheid die onderskeidende vrug of teken sal wees wanneer die skape en bokke geskei word.

Teks

Matteus 25:40

En die Koning sal hulle antwoord: ‘Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen.

Polsslag

 

Tema

Moet Hom nie aanroep as Here, en dan omdraai en die teenoorgestelde gaan doen nie.

Teks

Lukas 6:45

Die goeie mens bring die goeie te voorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart, en die slegte mens bring die slegte te voorskyn uit die oorvloed slegte dinge. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor.

Polsslag

 

Tema

Matteus plaas hierdie onderrig van Jesus oor gebed reg in die middel van die Bergrede: Hierdie is ons Rabbi en Leermeester wat ons die geheim leer van ‘n egte geestelike lewe.

Teks

Matteus 6:9-13

“So moet julle bid: “Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree; en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose.”

Polsslag

 

Tema

Die oordeelsdag van die Here het egter ook ‘n keersy. Dit gaan nie net om die straf en vernietiging van die ongehoorsame volk van God nie. Hierdie ander kant van die “dag van die Here” hou verband met die
“res” van Juda wat die oordeel oorleef en vry spring.

Teks

Jesaja 6:8

“Toe het ek die Here hoor vra: “Wie kan Ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees?” Ek het geantwoord: “Hier is ek! Stuur my!”

Polsslag

 

Tema

Omdat gebed altyd ons fokus op die Here plaas, kan ons nie anders as om sy majesteit raak te sien en sy Naam daardeur te verheerlik nie.

Teks

Galasiërs 6:2

“Dra mekaar se laste, en gee op dié manier uitvoering aan die wet van Christus.”

Polsslag

 

Tema

Jesus laat nie die dissipels alleen agter nie. Die dissipels word gerus gestel dat Jesus die Heilige Gees stuur om hulle verder te leer en begelei.

Teks

Johannes 17:11

“Heilige Vader, bewaar hulle in u Naam, die Naam wat U My gegee het, sodat hulle net soos Ons een kan wees. ”

Polsslag

 

Tema

Hier lees ons in 1 Tessalonisense van ‘n gemeente wat onder moeilike omstandighede en swaarkry (net soos ons pandemie), nog steeds met blydskap kon leef.

Teks

1 Tessalonisense 1:3

Sonder ophou, bring ons dan voor God ons Vader in herinnering die werk van julle geloof, die inspanning van julle liefde en die volharding van julle hoop op die Here Jesus Christus.

Polsslag

 

Tema

Betoon liefde aan mekaar (soos Paulus die voorbeeld stel) soos ‘n Ma en ‘n Pa.

Teks

1 Tessalonisense 3:12

“En mag die Here julle liefde vir mekaar en vir alle mense laat groei en oorvloedig maak, net soos ons liefde vir julle. ”

Polsslag

 

Tema

Die Tessalonisense het ‘n wilsbesluit geneem om die Lewende God te aanbid en weg te draai van die lewelose afgode.

Teks

1 Tessalonisense 4:14 en 18

Ons glo immers dat Jesus gesterwe maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenes wat in Hom geglo het, na Hom toe sal neem. 18 Troos mekaar dan met hierdie woorde.

Polsslag

 

Tema

In Paulus se eerste brief aan die gelowiges in Tessalonika, gebruik hy die drie-deling van geloof, hoop en liefde, om die essensie van Christenskap te beskryf.

Teks

Hebreërs 11:1

Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie.

Polsslag

 

Tema

Wat verblydend in die brief is, is dat Paulus herhaaldelik daarop wys dat die jong gemeenskap besig is om die basiese vaardighede van die geloof reg te kry.

Teks

1 Tessalonisense 5:11

Praat mekaar moed in en versterk mekaar dan met hierdie woord, soos julle trouens reeds doen.

Week

 

Polsslag

 

Tema

Ons liefdevolle Vader wil ons transformeer om liefdevolle mense te word.

Teks

1 Korintiërs 13:1

Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is: Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek ’n stuk klinkende metaal, ’n galmende simbaal geword.

Week

 

Polsslag

 

Tema

Ons roeping om ander op die Here se pad te bring.

Teks

Daniel 12:3

Die verstandige leiers sal skitter met die glans van die hemel self, en dié wat baie mense op die regte pad gelei het, sal vir altyd skitter soos die sterre.

Week

 

Polsslag

 

Tema

Ons kry ‘n kykie na die Vaderhart: so voel Hy oor sy geliefde kinders.

Teks

Matteus 3:17

Daar was ook ’n stem uit die hemel wat gesê het: “Dit is my geliefde Seun. Oor Hom verheug Ek My.”.

Week

 

Polsslag

 

Tema

Blymoedigheid is ‘n kenmerk van kinders van die Here. Ons moet dit ontwikkel!

Teks

Filippense 4:4

Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly!

Week

 

Polsslag

 

Tema

Sondes verbreek ons verhouding met ons Vader, en daarom moet ons sensitief word om dit nie toe te laat in ons lewens nie.

Teks

Jesaja 59:2

Dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en julle God, dit is julle sondes wat maak dat Hy Hom nie aan julle steur nie en nie na julle wil luister nie.

Week

 

Polsslag

 

Tema

Die vrug van die Gees

Teks

Galasiërs 5:22-23

Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.

Week

 

Polsslag

 

Tema

Al die gebooie en wette kan saamgevat word in die liefdesgebod.

Teks

Matteus 22:36-40

Meneer,” vra hy, “wat is die grootste gebod in die wet?” Jesus antwoord hom: “‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel’ en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’  In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat.”

Week

 

Polsslag

 

Tema

Om Jesus se juk (leefstyl) op ons te neem, fokus ons lewens en bring ons tot rus.

Teks

Matteus 11:28-30

Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig.”

Week

 

Polsslag

 

Tema

Die Heilige Gees help jou om die regte koers te handhaaf in jou lewe.

Teks

Jesaja 30:21

Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou ’n stem hoor sê: “Hier is die pad, loop hierlangs.”

Week

 

Polsslag

 

Tema

Beide Jesus en die Satan het ‘n plan vir jou lewe – hoe bring Jesus heelheid na jou lewe?  Hoe veroorsaak Satan wonde in jou lewe?

Teks

Johannes 10:10

‘n Dief kom net steel en slag en uitroei; Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed.

Week

 

Polsslag

 

Tema

Ons is die sout / lig vir die wereld – ons bring verandering met ons menswees.

Teks

Matteus 5: 13-16

“Julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry ’n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi, en die mense vertrap dit. “Julle is die lig vir die wêreld. ’n Stad wat op ’n berg lê, kan nie weggesteek word nie; ook steek ’n mens nie ’n lamp op en sit dit onder ’n emmer nie maar op ’n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.”

Week

 

Polsslag

 

Tema

Ons is die sout / lig vir die wereld – ons bring verandering met ons menswees.

Teks

Romeine 5:8

Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was..

Week

 

Polsslag

 

Tema

Ons verbondendheid aan Jesus is die sleutel tot ons lewe.

Teks

Johannes 15:5

Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.

Week

 

Polsslag

 

Tema

Om ons lewensroeping uit te leef, bied die Here sy wysheid aan.

Teks

Jakobus 1:5

As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt.

Week

 

Polsslag

 

Tema

God is die toonbeeld van liefde, en ons is geroep om dit te reflekteer.

Teks

1 Johannes 4:7-8

Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is ’n kind van God en ken God. 8Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde.

Week

 

Polsslag

 

Tema

Die Name van Jesus, en wat dit vir ons beteken.

Teks

Jesaja 9:5

Vir ons is ’n Seun gebore, aan ons is ’n Seun gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors.

Week

 

Polsslag

 

Tema

Die diep, innige verhouding tussen Jesus en sy volgelinge.

Teks

Johannes 10:14

Ek is die goeie herder. Ek ken my skape, en my skape ken My.

Week

 

Polsslag

 

Tema

Die seen en beskerming wat die kinders van die Here geniet.

Teks

Psalm 91:1-2

Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet, hy sê vir die Here: “U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou.”

Week

 

Polsslag

 

Tema

Die gewoonte van dankbaar leef, moet deel van ons daaglikse doen en late word.

Teks

Psalm 16:5-6

Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. 6’n Pragtige deel is vir my afgemeet, ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi.

Volg ons
Kaart
Kontak ons
   Liebenbergweg 17,
      Constantia Kloof
    
   info@constantiakruin.co.za
    
   (011) 475 1440
    
   076 791 2312
    
Stuur 'n boodskap

Snap scan en Bank
snapscan

Bank Besonderhede:
ABSA Tjek reknr: 106 3330 384
Tak: Florida / 632 005

KONTAK / EREDIENSTE

Kontak inligting:

Tel: (011) 475 1440
Epos: info@constantiakruin.co.za
Adres: Liebenbergweg 15, Constantia Kloof

Eredienste

Sondae gedurende skoolkwartale
08:15 – Eerste erediens
10:00 – Tweede erediens
10:00 – Andrew Murray service
17:00 – InSync erediens
17:00 – Dieperdelf
Gedurende skoolvakansies en langnaweke is daar geen Kapeldiens, InSync en Kategese nie, maar die oggend eredienste bly dieselfde.

Waar is ons?

GEBEURE / KALENDER
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="48" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="6" columns="1" css=".vc_custom_1596550758633{background-color: rgba(0,0,0,0.01) !important;*background-color: rgb(0,0,0) !important;}"]