Constantiakruin Gemeente

2021 Bybel-memoriseerprogram

Bêre hierdie in jou hart

Inleiding:  Nadat ons in 2020 die Bybel saam as gemeente deurgelees het, maak dit sin dat ons een stap verder gaan, naamlik Bybelteksmemorisering.  Daar is baie plekke in die Bybel waar die volk van die Here opgeroep word om sy groot werke te onthou, en as ‘n mens dink aan gedeeltes soos Ps 119, sien ons hoe kragtig God se Woord in sy kinders se lewens kan werk. Dallas Willard het gesê indien hy een geloofs-gewoonte kan uitlig bo die ander, is dit die memoriseer van God se Woord. Vir dissipelskap is dit ‘n sleutel tree in die regte rigting. Hierdie is ‘n 42 weke per jaar Program wat oor twee jaar sal strek om uiteindelik  84 Bybelgedeeltes te memoriseer – spesifiek Bybelgedeeltes wat spreek tot ons Geloofsreis.  Hier sluit ons ook aan by die Bybelgenootskap se E100-Uitdaging, waar hulle lesers uitdaag om die 100 sleutel Bybelgedeeltes wat die verhaal van God beskryf, deur te lees. Daar is 7 Polsslae, en elke teks word gekoppel aan ‘n polsslag om die fondasies en geloofs-inhoud van die geloofsreis te onderstreep. Hierdie 42 tekse sal weekliks vir die 10 maande van Februarie tot November, uitgepak word (Maar nie noodwendig in die volgorde soos hieronder uiteengesit nie)

Ons moedig gemeentelede aan om as individue hierdie Bybelgedeeltes diep in hul harte en gedagtes te bêre, omdat dit jou geloof sal versterk, jou sal bemoedig en troos in moeilike tye, jou sal adviseur op die weg wat jy moet gaan.  Maar ons moedig ook selgroepe aan om hierdie teksgedeeltes saam te memoriseer, en saam daaroor te gesels en kuier, en te sien wat die ryke verskeidenheid van betekenisse en insig is wat die Gees vir julle as groep daaruit leer. Mag ons reis saam in God se Woord ons lewens as dissipels van Hom help vorm, en die diepte in ons geloofslewens op hierdie manier toeneem!!

Polsslag

Tema

Die belang van Bybel-teks memoriseering en meditering.

Teks

Psalm 119:105

U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad.

Polsslag
Tema

Word stil voor die Here

Teks

2 Korintiërs 4:7

Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek; die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie.

2 Korintiërs 4:18

Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig.

Polsslag

Tema

Liefde motiveer al God se doen en late.

Teks

Johannes 3:16

God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.

Polsslag

Tema

Alle mense is uniek!

Teks

Jakobus 1:5

As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt.

Polsslag

 

Tema

Net ‘n gemeente waar daar sigbare en tasbare liefde is, kan Jesus effektief aan die wereld demonstreer.

Teks

Johannes 13:34-35

Ek gee julle ’n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê. 35As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is.”

Polsslag

 

Tema

Ons ontvang die opdrag om met goeie nuus in die wêreld in te gaan.

Teks

Matteus 28:19-20

Jesus kom toe nader en sê vir hulle: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. 19Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en 20leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”

Polsslag

 

Tema

Jou Geloofsreis is die ruimte waar ek God kan hoor en volg.

Teks

Johannes 1:38-39

38Toe Jesus omkyk en sien dat hulle Hom volg, vra Hy vir hulle: “Wat soek julle?” en hulle het Hom geantwoord: “Rabbi” – dit beteken leermeester – “waar gaan U tuis?”
39Hy sê toe vir hulle: “Kom saam, dan sal julle sien.”
Hulle het toe gegaan en gesien waar Hy tuis gaan. Dit was omtrent vieruur die middag, en hulle het die res van die dag by Hom gebly.

Polsslag

 

Tema

Jesus se sterwe bring lewe, en die impak van sy kruisdood vir ons.

Teks

Lukas 22:40

Toe Hy op die plek aankom, sê Hy vir hulle: “Bid dat julle nie in die versoeking kom nie.”.

Polsslag

 

Tema

Op die geloofsreis het ons geleer dat Godskennis en selfkennis hand-aan-hand loop. Jy kan nie God werklik leer ken, as jy nie ook moeite doen om jouself beter te leer ken nie.

Teks

Efesiërs 2:10

God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het..

Polsslag

 

Tema

Tot hoe ‘n mate is jy bereid om God te vertrou?

Teks

Genesis 22:8

Abraham het geantwoord: “My seun, God sal sy eie offerlam voorsien.” Daarna het hulle twee saam verder gestap.

Polsslag

 

Tema

Ons het ‘n maand gelede Paasfees gevier: die hoogtepunt van die Christelike kalender: Niemand het groter liefde as dit nie: om sy lewe vir sy vriende af te lê. Jesus het dit gedoen, ter wille van ons.

Teks

Johannes 12:24

Dít verseker Ek julle: As ‘n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een; maar as hy sterwe, bring hy ‘n groot oes in.

Polsslag

 

Tema

Hier word op ‘n besondere manier oor die laaste oordeel gepraat. Jesus verduidelik dat liefde en barmhartigheid die onderskeidende vrug of teken sal wees wanneer die skape en bokke geskei word.

Teks

Matteus 25:40

En die Koning sal hulle antwoord: ‘Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen.

Polsslag

 

Tema

Moet Hom nie aanroep as Here, en dan omdraai en die teenoorgestelde gaan doen nie.

Teks

Lukas 6:45

Die goeie mens bring die goeie te voorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart, en die slegte mens bring die slegte te voorskyn uit die oorvloed slegte dinge. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor.

Week

 

Polsslag

 

Tema

In ‘n geloofsfamilie is ons emosies van hartseer en geluk onlosmaaklik aan mekaar verbonde.

Teks

1 Korintiërs 12:26

As een lid ly, ly al die lede saam; en as een lid geëer word, is al die lede saam bly.

Week

 

Polsslag

 

Tema

Hierdie is die riglyne vir die lewe in Jesus se Koninkryk. Ons nuwe manier van bestaaan in hierdie wêreld.

Teks

Matteus 5:3

Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel.

Week

 

Polsslag

 

Tema

Die Gees inspireer ons om die goeie nuus van Christus aan ander oor te dra.

Teks

Handelinge 1:8

Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”

Week

 

Polsslag

 

Tema

Die troos dat ons geborge is in die Here se sorg.

Teks

Romeine 8:28

Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is.

Week

 

Polsslag

 

Tema

Stilword by die Here is ‘n belangrike geloofs-dissipline.

Teks

Psalm 46:11

Bedaar en erken dat Ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde.

Week

 

Polsslag

 

Tema

Die belang van die Heilige Gees, en hoe om Hom te ontvang.

Teks

Lukas 11:13

As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee—die Vader in die hemel nog baie meer! Hy sal die Heilige Gees gee vir dié wat vra.”

Week

 

Polsslag

 

Tema

Hoe om die oorvloed lewe te beleef, en die krag van God se Woord in jou lewe te ervaar.

Teks

Psalm 1:1-2

Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink.

Week

 

Polsslag

 

Tema

Die geloofsfamilie moet mekaar hoog ag.

Teks

Lukas 22:26

Maar by julle moet dit nie so wees nie. Inteendeel, die belangrikste onder julle moet soos die geringste wees, en die een wat die leier is, soos die een wat dien.

Week

 

Polsslag

 

Tema

Gebed is ons belangrikste hulpmiddel om ons gemeenskap met God in stand te hou.

Teks

Matteus 6:9-13

So moet julle bid: Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree; en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose.

Week

 

Polsslag

 

Tema

Ons liefdevolle Vader wil ons transformeer om liefdevolle mense te word.

Teks

1 Korintiërs 13:1

Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is: Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek ’n stuk klinkende metaal, ’n galmende simbaal geword.

Week

 

Polsslag

 

Tema

Ons roeping om ander op die Here se pad te bring.

Teks

Daniel 12:3

Die verstandige leiers sal skitter met die glans van die hemel self, en dié wat baie mense op die regte pad gelei het, sal vir altyd skitter soos die sterre.

Week

 

Polsslag

 

Tema

Ons kry ‘n kykie na die Vaderhart: so voel Hy oor sy geliefde kinders.

Teks

Matteus 3:17

Daar was ook ’n stem uit die hemel wat gesê het: “Dit is my geliefde Seun. Oor Hom verheug Ek My.”.

Week

 

Polsslag

 

Tema

Blymoedigheid is ‘n kenmerk van kinders van die Here. Ons moet dit ontwikkel!

Teks

Filippense 4:4

Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly!

Week

 

Polsslag

 

Tema

Sondes verbreek ons verhouding met ons Vader, en daarom moet ons sensitief word om dit nie toe te laat in ons lewens nie.

Teks

Jesaja 59:2

Dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en julle God, dit is julle sondes wat maak dat Hy Hom nie aan julle steur nie en nie na julle wil luister nie.

Week

 

Polsslag

 

Tema

Die vrug van die Gees

Teks

Galasiërs 5:22-23

Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.

Week

 

Polsslag

 

Tema

Al die gebooie en wette kan saamgevat word in die liefdesgebod.

Teks

Matteus 22:36-40

Meneer,” vra hy, “wat is die grootste gebod in die wet?” Jesus antwoord hom: “‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel’ en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’  In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat.”

Week

 

Polsslag

 

Tema

Om Jesus se juk (leefstyl) op ons te neem, fokus ons lewens en bring ons tot rus.

Teks

Matteus 11:28-30

Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig.”

Week

 

Polsslag

 

Tema

Die Heilige Gees help jou om die regte koers te handhaaf in jou lewe.

Teks

Jesaja 30:21

Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou ’n stem hoor sê: “Hier is die pad, loop hierlangs.”

Week

 

Polsslag

 

Tema

Beide Jesus en die Satan het ‘n plan vir jou lewe – hoe bring Jesus heelheid na jou lewe?  Hoe veroorsaak Satan wonde in jou lewe?

Teks

Johannes 10:10

‘n Dief kom net steel en slag en uitroei; Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed.

Week

 

Polsslag

 

Tema

Ons is die sout / lig vir die wereld – ons bring verandering met ons menswees.

Teks

Matteus 5: 13-16

“Julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry ’n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi, en die mense vertrap dit. “Julle is die lig vir die wêreld. ’n Stad wat op ’n berg lê, kan nie weggesteek word nie; ook steek ’n mens nie ’n lamp op en sit dit onder ’n emmer nie maar op ’n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.”

Week

 

Polsslag

 

Tema

Ons is die sout / lig vir die wereld – ons bring verandering met ons menswees.

Teks

Romeine 5:8

Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was..

Week

 

Polsslag

 

Tema

Ons verbondendheid aan Jesus is die sleutel tot ons lewe.

Teks

Johannes 15:5

Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.

Week

 

Polsslag

 

Tema

Om ons lewensroeping uit te leef, bied die Here sy wysheid aan.

Teks

Jakobus 1:5

As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt.

Week

 

Polsslag

 

Tema

God is die toonbeeld van liefde, en ons is geroep om dit te reflekteer.

Teks

1 Johannes 4:7-8

Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is ’n kind van God en ken God. 8Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde.

Week

 

Polsslag

 

Tema

Die Name van Jesus, en wat dit vir ons beteken.

Teks

Jesaja 9:5

Vir ons is ’n Seun gebore, aan ons is ’n Seun gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors.

Week

 

Polsslag

 

Tema

Die diep, innige verhouding tussen Jesus en sy volgelinge.

Teks

Johannes 10:14

Ek is die goeie herder. Ek ken my skape, en my skape ken My.

Week

 

Polsslag

 

Tema

Die seen en beskerming wat die kinders van die Here geniet.

Teks

Psalm 91:1-2

Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet, hy sê vir die Here: “U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou.”

Week

 

Polsslag

 

Tema

Die gewoonte van dankbaar leef, moet deel van ons daaglikse doen en late word.

Teks

Psalm 16:5-6

Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. 6’n Pragtige deel is vir my afgemeet, ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi.

Volg ons
Kaart
Kontak ons
   Liebenbergweg 15,
      Constantia Kloof
    
   info@constantiakruin.co.za
    
   (011) 475 1440
    
   076 791 2312
    
Stuur 'n boodskap

Snap scan en Bank
snapscan

Bank Besonderhede:
ABSA Tjek reknr: 106 3330 384
Tak: Florida / 632 005

KONTAK / EREDIENSTE

Kontak inligting:

Tel: (011) 475 1440
Epos: info@constantiakruin.co.za
Adres: Liebenbergweg 15, Constantia Kloof

Eredienste

Sondae gedurende skoolkwartale
08:15 – Eerste erediens
10:00 – Tweede erediens
10:00 – Andrew Murray service
17:00 – InSync erediens
17:00 – Dieperdelf
Gedurende skoolvakansies en langnaweke is daar geen Kapeldiens, InSync en Kategese nie, maar die oggend eredienste bly dieselfde.

Waar is ons?

GEBEURE / KALENDER
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="48" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="6" columns="1" css=".vc_custom_1596550758633{background-color: rgba(0,0,0,0.01) !important;*background-color: rgb(0,0,0) !important;}"]